LA NOSTRA HISTÒRIA

Des del 2012 hem fet un llarg camí amb importants fites aconseguides

Abril del 2012              Acta Fundacional

Data 2                     FIta 2

Data 3                    Fita 3

Data 4                    Fita 4

Data 5                    Fita 5

(Secció en construcció. Disculpeu les molèsties i torneu més endavant S.U.P.)

            

Els nostres associats son també membres de :

EENA - European Emergency Number Association

Professionalitzat! No deixis el teu futur en mans alienes.

Puc jo ser membre de la ATTC?

Poden formar part de l'ATTC totes les persones majors d'edat, residents permanents o temporals a Catalunya que desenvolupin o estiguin d'alguna manera vinculades amb les activitats professionals de teleoperació i/o telegestió.
El col·lectiu d'associats està format majoritàriament per persones que desenvolupen la seva tasca en entorns de missó crítica i serveis públics, tanmateix les nostres portes son obertes a qualsevol altre col·lectiu d'atenció telefònica o telegestió que hi estigui interessat, donat que els nostres estatuts ja preveuen la creació dels grups de treball necessaris amb l' especialització adient per proveïr un suport personalitzat en cada cas.
Els individuals que vulguin associar-se hauran de presentar una sol·licitud per escrit, o bé mitjançant el formulari electrònic inclòs en aquest lloc web, a la Junta Directiva, la qual n'ha de prendre una decisió en la primera reunió de Junta que tingui lloc i l'ha de comunicar als altres associats en la propera sessió de l'Assemblea General.

Els teus DRETS

1. Assistir amb veu i vot a les sessions de l'Assemblea General.
2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se't confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, els serveis i les activitats de l'Associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que consideris que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'Associació i més eficaç la realització dels objectius socials.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'actuació de la Junta Directiva o dels mandataris de l'Associació.
7. Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.
8. Fer ús dels serveis comuns que l'Associació estableixi o tingui a la teva disposició.
9. Formar part dels grups de treball.
10. Posseir un exemplar dels Estatuts.

Els teus DEURES

1. Ajustar la teva actuació a les normes estatutàries i els objectius fundacionals de la Associació.
2. Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.
3. Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin.
4. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l'Associació.
5. Contribuir al prestigi i bon nom del col·lectiu davant l'opinió pública.
6. Contribuïr de forma efectiva al manteniment del Codi Deontològic de la professió d'acord amb la llei, pel millor servei al ciutadà, i per l'excel·lència en tots els aspectes de la operativa, i en especial en l'atenció de les situacions d'urgència i emergència.
7. Promoure els valors professionals, rigor i dignitat del col·lectiu de professionals de teleoperació i telegestió de Catalunya.
8. Defendre i seguir la formació continuada com eina principal per fer una feina responsable.

Envian's la teva sol·licitud d'inscripció!